Ajuntament de Reus

BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIU/IVA

Llistat de programació

BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIU/IVA

 

Per decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2023 amb número 032/23, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'administratiu/adminsitrativa de la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Fortuny.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència del Consorci s'hauran de presentar en el termini e 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i es podran presentar en elgun dels següents llocs:

- Telemàticament, a través del tràmit habilitat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus.

- Presencialment, a les oficines d'administració del Consorci del Teatre Fortuny (C/ Boule, s/n de Reus)

- En qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminstratiu comú de les adminsitracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

- Descarregar-se fitxer

 

Decret 054/2023. Publicació de l'edicte amb la llista provisional de persones admeses/excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball d'administratiu/administrativa, de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

 

- Descarregar-se fitxer

 

- Decret 066/23 de data 28 d'abril. Publicació de l'edicte amb la llista definitiva de persones admeses/excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball administratiu/iva, de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

 

- Descarregar-se fitxer

 

- Decret 070/23 de data 2 de maig de 2023. Publicació de l'edicte rectificació decret de data 28 d'abril de 2023

- Descarregar-se fitxer

 

- Edicte de data 04 de maig de 2023. Publicació resultats prova de català de la borsa de treball d'administratiu/iva

- Descarregar-se fitxer

 

- Edicte de data 9 de maig de 2023. Publicació resultats qüestionari i prova pràctica. Convocatòria entrevista

- Descarregar-se fitxer

- Edicte de data 11 de maig de 2023. Publicació resultats finals borsa administratiu/iva del Consorci del Teatre Fortuny

- Descarregar-se fitxer