Ajuntament de Reus

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Llistat de programació

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament  Dades de contacte

CONSORCI TEATRE FORTUNY

Plaça Prim, 4 - 43201 REUS

NIF P9300001F

Tel. 97 010 657

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d'una entitat pública competent.

No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d'arxiu històric o estadístic, tret que s'exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 Destinatatris       Destinatari de la cessió No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal. 
 Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió.
 Legitimació de la cessió No es preceu cap cessió.
 Moviments internacionals de dades No es produeixen.
 Transferència internacional No es produeixen.
 Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza a les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.
 Drets    Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

 Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a [email protected]. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix. Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
 Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid