Ajuntament de Reus

Nota Legal V2 04-2018

Llistat de programació

 1. Avís legal (LSSI) / Política d'accés i un del Portal

 2. Política de Privacitat (LOPD)

 3. Política de Cookies

 1. Avís legal (LSSI)

  De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “ Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

  CONSORCI TEATRE FORTUNY, [d’ara endavant CONSORCI TEATRE FORTUNY], és el titular del portal Web teatrefortuny.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Plaça Prim, 4 - 43201 REUS , NIF P9300001F, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a [email protected].

  CONCEPTE D’USUARI

  Les persones usuàries del portal del Port de Tarragona, podran gaudir de l’ús de diversos continguts i serveis que s’oferiran per l’CONSORCI TEATRE FORTUNY o, si és el cas, per terceres entitats en les condicions que s’hi determinen a través del Portal.

  S’adquireix la condició de persona usuària per mitjà de l’accés al portal. La persona usuària utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particular i privats, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització posterior amb finalitat de lucre o report d’algun benefici, directe o indirecte, excepte els supòsits estrictament permesos.

  La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CONSORCI TEATRE FORTUNY, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

  INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

  CONSORCI TEATRE FORTUNY no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “ links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

  Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CONSORCI TEATRE FORTUNY no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de teatrefortuny.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web teatrefortuny.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

  RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

  La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. CONSORCI TEATRE FORTUNY pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

  També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

  INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

  CONSORCI TEATRE FORTUNY declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

  Així mateix, CONSORCI TEATRE FORTUNY no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

  CONSORCI TEATRE FORTUNY no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CONSORCI TEATRE FORTUNY realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

  INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de CONSORCI TEATRE FORTUNY.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de CONSORCI TEATRE FORTUNY i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de CONSORCI TEATRE FORTUNY.
  3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per CONSORCI TEATRE FORTUNY. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Excepte autorització expressa de CONSORCI TEATRE FORTUNY, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” teatrefortuny.cat.
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de CONSORCI TEATRE FORTUNY, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de CONSORCI TEATRE FORTUNY.
  COMPRA ON-LINE SEGURA

  La seguretat és una prioritat per a CONSORCI TEATRE FORTUNY pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

  NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  El CONSORCI TEATRE FORTUNY mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a CONSORCI TEATRE FORTUNY, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  CONSORCI TEATRE FORTUNY, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

  IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del CONSORCI TEATRE FORTUNY, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per CONSORCI TEATRE FORTUNY, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  El CONSORCI TEATRE FORTUNY utilitza el domini " CONSORCI TEATRE FORTUNY.es”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: CONSORCI TEATRE [email protected], pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula " CONSORCI TEATRE FORTUNY” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del CONSORCI TEATRE FORTUNY.

  Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

  COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

  Enviï un correu electrònic a l'adreça [email protected] i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

  Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a [email protected] i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

  INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

  S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

  Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:   

  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.

 2. Política de Privacitat (LOPD)

  TEXT LEGAL

  De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de CONSORCI TEATRE FORTUNY, [d’ara endavant CONSORCI TEATRE FORTUNY], amb  domicili social a la Plaça Prim, 4 - 43201 REUS , NIF P9300001F, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  E-mail [email protected], amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix  CONSORCI TEATRE FORTUNY.

  S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant a l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

  Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Plaça Prim, 4 - 43201 REUS  o bé enviant-ho per correu electrònic a [email protected] i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte " PROTECCIÓ DE DADES".

  POLÍTICA DE PRIVACITAT

  CONSORCI TEATRE FORTUNY està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de teatrefortuny.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen en  la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

  CONSORCI TEATRE FORTUNY considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

  Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, CONSORCI TEATRE FORTUNY.

  informa:

  1. Titularitat dels Tractaments

      CONSORCI TEATRE FORTUNY amb  domicili social a: Plaça Prim, 4 - 43201 REUS , és titular de diferents tractaments. 

      En concret, les dades recollides a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

  2. Recollida i Tractament

   El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

   1. Finalitat

    La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

    1. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web teatrefortuny.cat.
    2. Resoldre les qüestions formulades.
    3. i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de CONSORCI TEATRE FORTUNY.
   2. Encarregat de Tractament

    En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i laconfidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

   3. Base jurídica - Consentiment

    Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè CONSORCI TEATRE FORTUNY, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

    Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant a l'assumpte " BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

  3. Mesures de Seguretat

   CONSORCI TEATRE FORTUNY, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

  4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

   Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de CONSORCI TEATRE FORTUNY, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

   Aquests drets tenen caràcter “ personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

   1. El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer :

    • l'enviament d'un correu electrònic a: [email protected].

    • comunicació per escrit dirigida a: CONSORCI TEATRE FORTUNY, Plaça Prim, 4 - 43201 REUS

    CONSORCI TEATRE FORTUNY, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

   2. El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

    CONSORCI TEATRE FORTUNY, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

   3. El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

   4. El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

  5. Canvi de Normativa

   CONSORCI TEATRE FORTUNY, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

   Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: [email protected].

 3. Política de Cookies

  Que són les Cookies?

  Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

  S’utilitzen Cookies per:

  • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
  • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
  • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
  • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

  L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adequant la informació i els serveis oferts als interesos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

  Tipologia, finalitat i funcionament

  Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’eborren manualment.

  A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

  • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
   • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
   • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
  • De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
  • De publicitat:Són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
   • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.
   • Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
  • De geo-localització: Aquestes cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
  • De analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.
  Cookies utilitzades

  A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de "nivell d’intrussivitat" recolzat en una escala de l'1 al 3, en la qual:

  • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.
  • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
  • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.
  Desactivar l’ús de cookies

  l’Usuari podrà en qualsevol moment, deshabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple :

  Navegador Enllaç
  Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
  Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet- explorer-9
  Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
  Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

  Els informem que CONSORCI TEATRE FORTUNY en el seu domini teatrefortuny.cat no utilitza cap mena de “ cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

  DOMINI Nom de la "Cookie" Expira Informació i intrussió Intrusivitat
  COOKIES PRÒPIES
  teatrefortuny.cat ver_legal Permanent Control versió dels textos legals Nivell 3
  COOKIES DE TERCERS
  teatrefortuny.cat __utma 2 anys Mediació interna Google Analytics Nivell 3
  teatrefortuny.cat __utmb 30 minuts Mediació interna Google Analytics Nivell 3
  teatrefortuny.cat __utmc Sessió Mediació interna Google Analytics Nivell 3
  teatrefortuny.cat __utmz 6 meses Mediació interna Google Analytics Nivell 3
  teatrefortuny.cat __utmz 2 anys Per a destinguir els usuaris Nivell 3
  teatrefortuny.cat __ga 2 anys Per a destinguir els usuaris Nivell 3
  teatrefortuny.cat __gib 24 hores Per a destinguir els usuaris Nivell 3
  teatrefortuny.cat __gat 1 minut Per a limitar el percentatge de sol·licituds Nivell 3

  Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.