BORSA TREBALL TAQUILLER/A

Per Decret de la Presidència de data 20 DE FEBRER DE 2017 s’han aprovat les bases  que han de regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de taquiller/a de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus

 

 Descarregar-se el fitxer amb l'anunci


Publicada el dia 25 de maig de 2017 la llista provisional d'admesos i exclosos per a la constitució de la borsa de treball de taquiller/a pertanyent a la plantilla de personal laboral del Consorci del Teatre Fortuny.


Descarregar-se fitxer


Resolució 062/17 de data 13 de juliol de 2017. Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses en la selecció per la constitució de la borsa de taquiller/a del Consorci Teatre Fortuny. Composició del tribunal qualificador. Dia i hora començament de les proves.


Descarregar-se fitxer


Edicte de data 11 d'octubre de 2017 amb el resultat de la prova d'informàtica del procés de selecció d'una borsa de taquiller. Convocatòria dels aspirants que han superat la prova a la realització de l'entrevista que tindrà lloc el proper dia 19 d'octubre de 2017 a les oficines del Teatre Fortuny.


Edicte de data 30 d'octubre de 2017 amb el resultat final del procés de selecció d'una borsa de treball  de taquiller/taquillera, Resultats prova informàtica, entrevista i mèrits


Descarregar-se fitxer