logo de l'ajuntament de reus

BORSA TREBALL ACOMODADORES/ACOMODADORS 2020

Llistat de programació

Per Decret de la Presidència de data 7 de febrer de 2020, s'han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'acomodadores/acomodadors, de la plantilla de personal  del Consorci del Teatre Fortuny de Reus.

La presentació de sol·licituds s'ha de realitzar dins el termini de 10 dies naturals a comptar l'endemà de la publicació de l'anunci al BOP.  Les instàncies s'han de presentar, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les oficines del Teatre Fortuny, Carrer Boule, s/n 

 Descarregar-se fitxer


Resolució 47/20 de data 26 de juny de 2020. Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses en la selecció per la constitució de la borsa de treball d'acomodadors/acomodadores, de la plantilla de personal del Consorci del Teatre Fortuny de Reus

Descarregar-se fitxer


Anunci de data 17 de juliol de 2020. Llista definitiva aspirants amb data i hora entrevista personal 

Descarregar-se fitxer


Edicte amb els resultats finals del procés de selecció d'una borsa de treball d'acomodador/acomodadora, una vegada efectuada l'entrevista i valoració de mèrits

Descarregar-se fitxer